Management

Interim directeur of manager

Bij organisaties op de vlakken van architectuur en stedenbouw vervul ik de functies interim directeur of interim manager. Mijn expertise ligt voornamelijk bij visie-ontwikkeling, acquisitie, onderhandelingen over opdrachtcontracten en projectleiding.

Begeleiding van bouwprojecten

Zoekt u iemand die namens u de uitvoering van plannen begeleidt? Dit kunnen ook de ontwerpen van een andere architect zijn. Ik treed dan op als uw belangenbehartiger om toezicht te houden op de bouw.

Globaal overzicht opdrachten

1.  ontwikkelen van beleidsvisies en -strategieën in Nederland en Duitsland, o.a. voor de provincie Noord-Holland, gemeenten Beverwijk en Breukelen, Saarberg Van der Scheer & Partners BV ingenieurs en architecten, Gebrs. van Kessel BV, Amstelland Vastgoed BV, politieke partijen te Naarden en Geldermalsen

Bijvoorbeeld
Bijvoorbeeld:
Vanwege onvoldoende bedrijfsresultaat van een ingenieursbureau (ca. 50 pers.) aldaar drie processen geïnitieerd en in gang gezet, namelijk ten aanzien van:
– introductie en toepassing van haalbaarheidsanalyse i.v.m. besluit tot het wel of niet aanvaarden van opdrachten;
– openbreken van jarenlang en omvangrijk opdrachtcontract om het honorarium aanzienlijk te verhogen;
– alle onderhandelingen gevoerd tot en met herziening en ondertekening van het nieuwe contract;
– initiëren en implementeren van de werkwijze met projectteams en met teambudgets

Bijvoorbeeld:
Vanwege strategische vaardigheden en stedenbouwkundige kennis gevraagd het pad te effenen voor realisatie van woningen op binnenstedelijke locatie:
– binnen halfjaar alle betrokken partijen overtuigd van de noodzaak van structurele aanpak en gezamenlijke doelstellingen;
– wervend stedenbouwkundig concept vervaardigd en consensus bereikt tussen gemeente, eigenaren en ontwikkelingsbedrijf;
– alle onderhandelingen gevoerd met betrekking tot een “probleem-locatie”, waardoor het probleem oplosbaar werd en de stedenbouwkundige kwaliteit substantieel kon worden opgewaardeerd;
– het resultaat was dat de patstelling doorbroken werd en de eigenlijke planvorming kon starten

2.  organisatieontwikkeling

     –   leiden van complexe, multidisciplinaire werkverbanden en het initiëren van veranderingsprocessen;

     –   advisering over personeelsbeleid, o.a. voor KEMA Nederland BV, de Dienst Ruimte & Groen van de provincie Noord-Holland, Amstelland Vastgoed BV, gemeente Hengelo en Saarberg Van der Scheer & Partners BV ingenieurs en architecten, alsook in Duitsland voor Arp GmbH)

Bijvoorbeeld
Bijvoorbeeld:
Vanwege managementvaardigheden gevraagd in Duitsland het commerciële concept en de interne organisatie op te zetten, alsook deze in de aanloopperiode te leiden:
– binnen twee maanden concept opgesteld, dat geaccordeerd werd;
– interne organisatie van tien technische en administratieve medewerkers opgezet en operationeel gemaakt;
– binnen drie maanden kleine tot grote projecten geacquireerd;
– de betreffende planvormings-, en uitvoeringsfases gestructureerd en in gang gezet

3.  proces- en bouwmanagement: leiden van “voortrajecten” voor planvorming en uitvoering, o.a. voor de Stichting Beth Palet te Amsterdam, alsook in het Rührgebied in Duitsland

Bijvoorbeeld
Bijvoorbeeld:
Vanwege capaciteit als inventief bemiddelaar en subtiel opererende ‘change agent’ gevraagd het voortraject voor een binnenstedelijke herontwikkelingslocatie te herstructureren en te begeleiden:
– analyseren van het bestaande rollenpatroon, de overlegcultuur, de knelpunten en het programma van wensen;
– stapsgewijs bijstellingen doorgevoerd, het programma van eisen herschreven, waarna overeenstemming werd bereikt;
– intern overleg en besluitvorming gestructureerd;
– selectie van nieuwe projectpartners geleid en de betreffende onderhandelingen gevoerd;
– als bouwcoördinator het plan- en bouwproces begeleid

4.  onderhandeling voor aan- en verkoop van grote bouwlocaties, o.a. in Geldermalsen

Bijvoorbeeld
Bijvoorbeeld:
Vanwege vakinhoudelijke, commerciële en contactuele vaardigheden en regionale kennis gevraagd op te treden namens eigenaar van gronden, die onderdeel uitmaakten van een groot gebied met een agrarische bestemming, waarop stedelijke ontwikkeling gepland was:
– strategisch overleg met andere eigenaren en hun adviseurs gevoerd;
– alle onderhandelingen gevoerd met betreffende gemeente en eigenaren van aangrenzende gronden;
– resultaat was dat aanzienlijk hogere dan verwachte verkoopsom werd gerealiseerd

5.  financieel-ruimtelijke haalbaarheidsstudies voor bouwlocaties, o.a. te Utrecht en Sittard, alsook in Duitsland te Bremen, Münster en Kassel

Bijvoorbeeld
Bijvoorbeeld:
Vanwege stedenbouwkundige kennis en commerciële vaardigheden gevraagd de ruimtelijke mogelijkheden met de betreffende investeringsramingen in beeld te brengen voor herontwikkeling van een grote binnenstedelijke bedrijfslocatie:
– in samenwerking met de directie het programma van wensen opgesteld;
– diverse potentiële bouwlocaties elders geanalyseerd en beoordeeld op hun bruikbaarheid;
– rapportage met breed scala aan ruimtelijke mogelijkheden, vergezeld van faseringsschema’s en investeringsramingen, opgesteld;
– resultaat was dat een goed onderbouwde keuze kon worden gemaakt uit diverse vormen van gefaseerde herhuisvesting ter plaatse, al dan niet in combinatie met gefaseerde nieuwbouw voor andere functies ter plaatse, en verplaatsing van het bedrijf naar elders;
– een voor ‘second opinion’ ingeschakelde instantie bevestigde de juistheid van mijn bevindingen

Bent u op zoek naar een interim directeur, interim manager of begeleider van bouwprojecten, neem dan contact met mij op.